Cloud

Pedagogische medewerkers

Img

Liefde en zorg voor de kinderen ?

Pedagogische medewerkers

Veiligheid is natuurlijk één van de belangrijkste speerpunten van de kinderopvang. De pedagogisch medewerkers dienen het beleid ten aanzien van dit punt gedegen te kennen en zullen regelmatig daarover bevraagd worden. We verwachten dat de pedagogisch medewerkers verantwoordelijkheidsgevoel kennen op dit punt en er naar handelen. Wij begeleiden hen door het verschaffen van informatie en coaching.

Pedagogische-medewerkers-met-liefde-en-zorg-van-uw-kind-rechts

Pedagogische praktijk en richtlijnen

Veiligheid en Gezondheid

Veiligheid en hygiëne is zeer belangrijk binnen de kinderopvang. Kinderen moeten veilig en hygiënisch hun tijd kunnen doorbrengen, zonder groot gevaar te lopen op ongelukken, ziektes of ander letsel ten gevolge van een onveilige en onhygiënische kinderopvangorganisatie. Om de veiligheid en gezondheid van de kinderen te waarborgen, wordt er gewerkt met een beleid veiligheid en gezondheid, waarin richtlijnen zijn opgenomen hoe er zorg wordt gedragen voor een veilige en gezonde kinderopvang. Wij vinden het hierbij van belang dat kinderen zelf leren omgaan met kleine risico’s en gedragsregels aanleren om kans op ongevallen te minimaliseren. Voor sommige risico’s is het maken van gedragsregels met kinderen niet voldoende om het risico te minimaliseren, bij deze risico’s zijn er werkafspraken met de pedagogisch medewerkers gemaakt en indien nodig aanpassingen in het pand gemaakt. Meer informatie over de werkwijze omtrent veiligheid en gezondheid kunt u vinden op de locatie.

Groente

Fruit

Vezelrijk

Veilig-en-gezonde-kinderen-op-de-bso

Beroepskracht kind ratio

De Pedagogisch medewerker-Kind-Ratio betreft de verhouding tussen het aantal Pedagogisch medewerkers dat ten minste ingezet moet worden bij een bepaald aantal gelijktijdig aanwezige kinderen in een bepaalde leeftijdsgroep. Deze ratio is vastgelegd in de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.

Voor het bepalen van de BKR maken wij altijd gebruik van de online rekentool (http://1ratio.nl).  

Aan de hand hiervan wordt een dienstrooster opgesteld, zodat er altijd voldoende pedagogisch medewerker op de groep aanwezig zijn.

Groep De Panters De Leeuwen
Maximum aantal kinderen 22 11
Aantal leerkrachten 2 1
Bijzonderheden Max 9 kinderen
tussen de 4/ 7 jaar
Max 9 kinderen
tussen de 4/ 7 jaar

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie in overeenstemming met de C.A.O. kinderopvang. Tevens zijn zij in het bezit van een geldige verklaring omtrent gedrag, afgegeven volgens de Wet justitiële documentatie op het moment dat zij met hun werkzaamheden bij ons starten. Dit laatste geldt ook voor eventuele stagiaires en de directie.

Verklaring-omtremt-gedrag medewerkers BSO Superkiddos
Hoeveel-kost-de-buitenschoolse-opvang

De BSO opvang is meer dan alleen opvang