Cloud

Geschillencommissie

Img

Geschillencommissie

Wij streven er als kindercentrum altijd naar om uw kind met een glimlach thuis te laten komen. Desondanks kan het zijn dat er punten zijn waar u het niet mee eens bent, ongeacht dit terecht of onterecht is.

Het klachtrecht valt onder de Wet kinderopvang. Als kinderdagverblijf trachten we samen met de ouder  de klacht intern op te lossen met behulp van de interne klachtenregeling.. Lukt dit niet, dan kunt u als ouder bij de geschillencommissie terecht. Het klachtenloket, als voorportaal van de geschillencommissie, geeft ook advies, informatie en biedt mediaton aan.

CONTACTGEGEVENS VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE

Adresgegevens
De Geschillencommissie
Postadres:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Telefoon: 070 310 53 10

Geschillenregeling

 • 1.
 • De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.
 • 2.
 • Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna de Geschillencommissie ) aanhangig worden gemaakt.
 • 3.
 • Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie.
 • 4.
 • Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
 • 5.
 • De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
  • 6.
  • Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.