Cloud

Oudercommisie

Img

De inbreng van de ouders is heel belangrijk

Oudercommissie

De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Hiervoor is er een oudercommissie: zij mogen gevraagd en ongevraagd advies geven over diverse onderwerpen binnen kinderopvang Super Kiddo’s. Het reglement van de oudercommissie beschrijft de regelingen en afspraken waarbinnen de medezeggenschap bij kinderopvang Naam kinderopvang uitgevoerd wordt, zoals bijvoorbeeld het uit te voeren beleid. De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze en taakverdeling en legt dat vast in een huishoudelijk reglement.

De oudercommissie heeft als doel de belangen van de kinderen en de ouders van kinderopvang Super Kiddo’s waar de oudercommissie aan verbonden, is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. De oudercommissie bevordert goede en heldere informatie aan ouders, de betrokkenheid van ouders bij de kinderopvang en fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenregeling.

Ouders-en-het-lang-van-hun--op-de bso

Ouders hebben een belangrijke aandeel in de opvoeding van het kind

Onze pedagogische medewerkers functioneren als een verlengstuk van de ouders in de ontwikkeling van de kinderen. Daarom is een goede communicatie tussen ouders en onze medewerkers essentieel. Zo vullen we elkaar aan.

Ouderraadpleging

Op het moment dat er op een kinderopvanglocatie onvoldoende leden zijn om een oudercommissie tot stand te brengen kan er gebruik gemaakt worden van ouderraadpleging. Deze alternatieve vorm van oudercommissie is alleen mogelijk op locaties met minder dan 50 kinderen. In de praktijk zal dat beteken dat er jaarlijks een ouderavond zal worden georganiseerd. Gedurende deze avond worden ouders geïnformeerd over de gang van zaken van de buitenschoolse opvang, kunnen ouders tips en ideeën aandragen, wordt het beleid waar nodig aangepast en worden alle ouders op de hoogte gesteld van de veranderingen doormiddel van een nieuwsbrief. 

Momenteel wordt er gebruik gemaakt van de ouderraadpleging gezien Super Kiddo’s op dit moment niet beschikt over een oudercommissie.